restaurant katharinenhof

Snezana Novakovic
Prüfeninger Straße 83a
93049 Regensburg

0941 / 21580Fotos: Novakovic